Usługi

Planowanie i rozmieszczenie sprzętu ppoż,
w tym podręcznego sprzętu gaśniczego

Podręczny sprzęt gaśniczy, do którego zalicza się wszelkiego rodzaju gaśnice (płynowe, wodno-pianowe, proszkowe, śniegowe, halonowe), małe agregaty gaśnicze (do 25 kg środka gaśniczego) oraz koce gaśnicze itp., przeznaczony jest do gaszenia pożarów w zarodku w pierwszej fazie ich powstawania. Szybkie i sprawne ugaszenie ognia w początkowej fazie jego rozwoju potrafi znacznie zminimalizować skutki pożaru i dlatego bardzo ważne jest prawidłowe dobranie i rozmieszczenie tego sprzętu. rozmieszczenie sprzętu, gaśnica śniegowagaśnica pianowa

Przy rozmieszczaniu podręcznego sprzętu gaśniczego należy przestrzegać następujących zasad:

 • sprzęt powinien być umieszczony w miejscach łatwo dostępnych i widocznych - przy wejściach i klatkach schodowych, przy przejściach, na korytarzach
  w pomieszczeniach przy wyjściach na zewnątrz
 • miejsca wyznaczone na sprzęt należy oznakować zgodnie z Polską Normą
 • do sprzętu powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1m
 • sprzęt należy umieszczać w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki, miejsca silnie nasłonecznione)
 • odległość dojścia do sprzętu nie powinna być większa niż 30 m

Jedna jednostka sprzętu o masie środka gaśniczego 2 kg (lub 2 dm3) powinna przypadać:

 • w strefach pożarowych zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi ZL II i V oraz w strefach w których występują pomieszczenia zagrożone wybuchem na każde 100 m2 powierzchni
 • w strefach pożarowych o obciążeniu ogniowym powyżej 500 MJ/m2 oraz kategorii zagrożenia ludzi ZL-III i ZL I - na każde 100 m2
 • w strefach o obciążeniu ogniowym do 500 MJ/m2 na każde 300 m2.

Przy ustalaniu rodzaju sprzętu gaśniczego stosuje się następujące zasady:

 • do gaszenia pożarów grupy A (w których występuje zjawisko spalania żarowego, np. drewna, papieru, tkanin) stosuje się gaśnice płynowe lub wodno-pianowe oraz proszkowe.
 • do gaszenia pożarów grupy B (cieczy palnych i substancji stałych topiących się np. benzyn, alkoholi, olejów, tłuszczów, lakierów) stosuje się zamiennie gaśnice płynowe, wodno-pianowe, śniegowe lub proszkowe.
 • do gaszenia pożarów grupy C (gazów palnych, np. propanu, acetylenu, gazu ziemnego) stosuje się zamiennie gaśnice proszkowe lub śniegowe.
 • do gaszenia pożarów grupy D (metali lekkich, np. magnezu, sodu, potasu, litu) stosuje się gaśnice proszkowe do tego celu przeznaczone (oznaczone literą D).
 • do gaszenia pożarów poszczególnych grup z indeksem E (urządzenia elektryczne pod napięciem i innych materiałów znajdujących się w pobliżu tych urządzeń) stosuje się zamiennie gaśnice śniegowe, halonowe lub proszkowe
 • do gaszenia pożarów grupy F (tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych). Do gaszenia pożarów poszczególnych grup z indeksem E (urządzenia elektryczne pod średnim i wysokim napięciem i innych materiałów znajdujących się w pobliżu tych urządzeń) stosuje się zamiennie gaśnice śniegowe lub proszkowe.

Dozwolone jest wyposażenie budynku w ponadnormatywną ilość lub wielkość gaśnic - większe bezpieczeństwo.

Tzw. "urządzenia gaśnicze" jak np. do gaszenia sprzętu elektronicznego i komputerowego można stosować wyłącznie jako dodatkowe wyposażenie przeciwpożarowe.

Partner s.c. - usługi przeciwpożarowe, sprzęt gaśniczy w Łodzi i okolicach
partner-lodz.pl - sprzęt gaśniczy, ppoż, gaśnice, hydranty, usługi przeciwpożarowe, nadzór, instrukcje, przepisy ppoz, Łódź
Strony internetowe