Usługi

Przegląd i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego

Aby gaśnice i inny podręczny sprzęt gaśniczy funkcjonowały w sprawny i niezawodny sposób muszą być poddawane okresowym przeglądom technicznym, konserwacjom lub remontom. Obowiązujące w Polsce przepisy nakazują, aby czynności te przeprowadzone zostały nie rzadziej niż raz w roku o ile producent nie nakaże inaczej.

kontrole, przegląd i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego, gaśnic

Producenci uzależnili jednak terminy przeglądów od miejsc, w jakich ten sprzęt się znajduje, nakazując jego kontrolę co 6, a nawet co 3 miesiące. Terminy te mogą ulec skróceniu w uzasadnionych przypadkach, decyzję taką podejmuje administrator obiektu.

Sytuacja taka może mieć miejsce między innymi w:

  • przemyśle wydobywczym,
  • gospodarce morskiej,
  • przemyśle chemicznym,
  • obiektach o dużym zagrożeniu pożarowym i wybuchowym,
  • niekorzystnych warunkach klimatycznych (gaśnice usytuowane na zewnątrz budynków).

Podane okresy przeglądów dotyczą nowego sprzętu, w przypadkach gaśnic będących już obiegu okresy przeglądów muszą być zgodne z instrukcją zamieszczoną na oryginalnej etykiecie gaśnicy.

Brak dokumentu stwierdzającego terminowe przeprowadzenie konserwacji sprzętu stanowi podstawę do nałożenia grzywny przez kontrolującego obiekt, a w przypadku pożaru może znacznie skomplikować uzyskanie odszkodowania.

Wymagania te określają następujące przepisy: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 Nr 109. Poz. 719).

Partner s.c. - usługi przeciwpożarowe, sprzęt gaśniczy w Łodzi i okolicach
partner-lodz.pl - sprzęt gaśniczy, ppoż, gaśnice, hydranty, usługi przeciwpożarowe, nadzór, instrukcje, przepisy ppoz, Łódź
Strony internetowe