Usługi

Badania ciśnień i wydajności hydrantów wewnętrznych

Według obowiązujących przepisów pomiarów ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych należy wykonywać przynajmniej raz w roku,
a raz na 5 lat przeprowadzić próbę ciśnieniową węży pożarniczych.

kontrolka badania ciśnienia hydrantu wewnętrznego

Po każdorazowej kontroli hydrantów wystawiamy odpowiedni protokół z badania, zawierający:

  • symbol hydrantu
  • opis (umiejscowienie)
  • ciśnienie statyczne i dynamiczne
  • wydajność w l/min.
  • dodatkowe uwagi, zalecenia

Pomiarów dokonujemy za pomocą wysokiej klasy urządzenia HYDRO - TEST firmy KRESAF przeznaczonego do badania i sprawdzania parametrów urządzeń przeciwpożarowych - hydrantów wewnętrznych DN-25, DN-33 i DN-52 oraz hydrantów zewnętrznych DN-80, DN-100 i DN-150 z zastosowaniem dysz równoważnych i pomiarowych odpowiadających wymaganiom normy PN-EN 671-1 i 2 oraz PN-EN ISO 5167:2005. Urządzenie kompatybilne jest programem komputerowym i urządzeniem pomiarowym HT-02. Przyrząd pomiarowy składa się z zestawu armatury wodnej (węże półsztywne i płasko składane, dysze równoważne, przełączniki), kolektora z nasadami 52 i zaworem kulowym oraz elektronicznego urządzenia pomiarowego HT-02 i manometru w klasie 1,6. Urządzenie (numer fabryczny urządzenia i dysz - 804) posiada Świadectwo Wzorcowania nr 693/2011 z dnia 14 września 2011 r. wydane przez Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej. Posiadamy także Certyfikat autoryzacyjny na wykonywanie czynności związanych z badaniami, przeglądami i konserwacją hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych urządzeniami i oprogramowaniem komputerowym firmy Kresaf nr 804/2011 z dnia 20 września 2011 r. - okres ważności do dnia 20 września 2013 r. Wewnętrzna instalacja wodociągowa przeciwpożarowa ma na celu doprowadzenie wody gaśniczej do miejsc powstania pożaru. Jest ona wyposażona w system odpowiednio rozmieszczonych hydrantów wewnętrznych lub zaworów hydrantowych umożliwiających podłączenie węża z zamykaną i regulowaną prądownicą i pobieranie wody do celów gaśniczych. Hydranty wewnętrzne wykorzystywane są głównie do gaszenia pożarów będących w zarodku lub pierwszej fazie jego rozwoju. Skuteczność prowadzenia akcji ratowniczych przy użyciu urządzeń przeciwpożarowych, a do takich zalicza się hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe, zależy głównie od ich parametrów hydraulicznych: ciśnienia na zaworze hydrantowym oraz wydajności nominalnej.

Wymagania co do wielkości tych parametrów określają następujące przepisy:

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 Nr 109. Poz. 719),
  • PN-EN 671-1 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym,
  • PN-EN 671-2 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym,
  • PN-EN 671-3 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym.

Brak dokumentu stwierdzającego terminowe przeprowadzenie przeglądu oraz próby ciśnieniowej hydrantu oraz węży hydrantowych stanowi podstawę do nałożenia grzywny przez kontrolującego obiekt, a w przypadku pożaru może znacznie skomplikować uzyskanie odszkodowania.

Według obowiązujących przepisów pomiarów ciśnienia i wydajności hydrantów zewnętrznych należy wykonywać przynajmniej raz w roku.

Hydranty zewnętrzne przeciwpożarowe powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądom i konserwacji przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej. Pomiar hydrantu zewnętrznego obejmuje:

1. Pomiar ciśnienia statycznego
2. Pomiar ciśnienia dynamicznego
3. Określenie wydajności hydrantu
4. Oględziny zewnętrzne hydrantu
5. Uruchomienie i przepłukanie stojaka i komory hydrantu
6. Sprawdzenie skuteczności odwodnienia.

Rodzaje obiektów wymagających zapewnienia zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz sposoby określania wymaganej ilości wody do celów przeciwpożarowych oraz wymagania przeciwpożarowe dla sieci wodociągowych zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 poz.1130).

Dla każdego obiektu zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru oblicza się indywidualnie, uwzględniając szerg czynników takich jak m.in.: usytuwanie obiektu i jego przeznaczenie, powierzchnię i gęstość obciążenia ogniowego.

Po każdorazowej kontroli hydrantów wystawiamy odpowiedni protokół z badania, zawierający: symbol hydrantu opis (umiejscowienie) ciśnienie statyczne i dynamiczne wydajność w l/s. dodatkowe uwagi, zalecenia Pomiarów dokonujemy za pomocą wysokiej klasy urządzenia HYDRO - TEST firmy KRESAF przeznaczonego do badania i sprawdzania parametrów urządzeń przeciwpożarowych - hydrantów wewnętrznych DN-25, DN-33 i DN-52 oraz hydrantów zewnętrznych DN-80, DN-100 i DN-150 z zastosowaniem dysz równoważnych i pomiarowych odpowiadających wymaganiom normy PN-EN 671-1 i 2 oraz PN-EN ISO 5167:2005. Urządzenie kompatybilne jest programem komputerowym i urządzeniem pomiarowym HT-02. Przyrząd pomiarowy składa się z zestawu armatury wodnej (węże półsztywne i płasko składane, dysze równoważne, przełączniki), kolektora z nasadami 52 i zaworem kulowym oraz elektronicznego urządzenia pomiarowego HT-02 i manometru w klasie 1,6. Urządzenie (numer fabryczny urządzenia i dysz - 804) posiada Świadectwo Wzorcowania nr 693/2011 z dnia 14 września 2011 r. wydane przez Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej. Posiadamy także Certyfikat autoryzacyjny na wykonywanie czynności związanych z badaniami, przeglądami i konserwacją hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych urządzeniami i oprogramowaniem komputerowym firmy Kresaf nr 804/2011 z dnia 20 września 2011 r. - okres ważności do dnia 20 września 2013 r. Brak dokumentu stwierdzającego terminowe przeprowadzenie przeglądu oraz próby ciśnieniowej hydrantu stanowi podstawę do nałożenia grzywny przez kontrolującego obiekt, a w przypadku pożaru może znacznie skomplikować uzyskanie odszkodowania.

Partner s.c. - usługi przeciwpożarowe, sprzęt gaśniczy w Łodzi i okolicach
partner-lodz.pl - sprzęt gaśniczy, ppoż, gaśnice, hydranty, usługi przeciwpożarowe, nadzór, instrukcje, przepisy ppoz, Łódź
Strony internetowe